A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

Bestyrelsesmøde d. 07/02-2024

Tilstede: Jon, Boel, Susanne, Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Beboer-henvendelser
 3. Punkter til Administrator
 4. Åbent hus (kl. 18.30-19.00)
 5. Punkter til næste gang
 6. Evt.
 • Opfølgning på skriftlige henvendelser.
 • Relevante beboere skal kontaktes vedr. registrering af videreført brugsret af tildelt have.

Ombygning

Hvis man vil lave om og ændre på den fælles ejendom skal man sikre sig at man ved ombygning ikke skader ejendommen. Vi bemærker for god ordens skyld at hvis der i forbindelse med ombygninger sker skader på den fælles ejendom er det dit ansvar både juridisk og økonomisk.

Ansvaret kan ikke overføres til entreprenører eller foreningen (Vi anbefaler at der tegnes en entrepriseforsikring)

Hvis du ombygger, f.eks. etablerer badeværelse, skal det sikres at underlaget kan bære – dette kan som regel ses på de tegninger du eller din entreprenør kan finde i filarkiv.

Når man bygger om kan det ikke undgås at man sviner og derfor er det den ombyggende beboers pligt at gøre rent efter sig og sine håndværkere. Man hæfter også for eventuelle skader på opgang eller andre steder.

Kontakt gerne administrationen hvis du har spørgsmål

Proceduren er skrevet i den rækkefølge du skal udføre arbejdet i.

1.Ved ansøgning om tilladelse til opsætning eller nedtagning af vægge, ændringer af vand/elektriske installationer indhentes godkendelse af bestyrelsen som udsteder en fuldmagt til dig. Denne samt tegninger af påtænkte ændringer skal bruges ved ansøgningen, som sker online på kk.dk, hvor du logger ind med dit NEM-ID.

Alle ansøgninger skal ske digitalt ellers vil de ikke blive behandlet.

Center for Bygninger
Njalsgade 13, 2300 KBH S
Telefon nummer 33665200
Telefontid: Mandag – Fredag 10.00 – 14.00
Åbningstid for personlig fremmøde:

Mandag – Torsdag: 9.00 – 17.00 
Fredag: 9.00 – 15.00

Kræver dit projekt ikke godkendelse hos kommunen, så gælder fuldmagten som tilladelse til projektet.

2.Når man installerer et badeværelse, opsætter vaske/opvaskemaskine med gulvafløb, skal man huske billeddokumentation af alle processer.

3. Hvis der skal støbes nyt gulv til badeværelse, eller laves andre ombygninger som ændrer belastningen på ejendommen, kræver bestyrelsen, at der foretages en  såkaldt “statisk beregning”, som forelægges bestyrelsen..
Dette er for at have en sikkerhed for, at dine ændringer ikke skader ejendommen.

4. Alle ombygninger skal overholde BR18

Alt el og vand installation skal foretages af autoriserede håndværkere.

Revideret 19 januar 2024

Bestyrelsesmøde d. 03/01-2024

Tilstede: Jon, Boel, Susanne, Jacob, Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Beboer-henvendelser
 3. Punkter til Administrator
 4. Åbent hus (kl. 18.30-19.00)
 5. Punkter til næste gang
 6. Evt.
 1. Bestyrelsen afholdt et extraordinært bestyrelsesmøde d. 6. december 2023, grundet en beboer-sag med skærpet omstændigheder og omkostninger.
 2. Opfølgning på skriftlige henvendelser
  1. Bestyrelsens beretning skal opdateres til generalforsamling 2024
  1. Årets gennemgang af beboer-henvendelser og klager medfører overvejelser omkring vedtægtsændringer have-orden og støj.
 • Der har været 2 besøg med beboer-henvendelser

Storskralds container ordningen stopper.

Da kommunen gerne vil have at borgerne bliver bedre til at sortere deres affald ophøre storskralds ordningen med container en gang om måneden, det vil sige at i selv skal komme af med affaldet på genbrugspladsen ved fuglebakken st.

Københavns kommune standser ordningen med storskralds container pr 1. jan 2024

Sidste container er i uge 52 på vestergårdsporten.

Bestyrelsesmøde d. 01/11-2023

Tilstede: Jon, Boel, Susanne, Jacob, Michael, Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Beboer-henvendelser
 3. Punkter til Administrator
 4. Åbent hus (kl. 18.30-19.00)
 5. Punkter til næste gang
 6. Evt.
 1. Ingen tilføjelser til referatet
  • Erhvervsejendom: Der har været flere interesseret udlejere. Bestyrelsen har valgt at tilbyde lejemålet til et kreativt kontor-fællesskab. Afventer skriftlig bekræftelse fra virksomheden.
 • Skriftlige henvendelser fra beboer sparres rundt om bordet

Der er særligt fokus på gentagne skriftlige henvendelser om beboer-klage, og fremadrettet håndtering af disse.

  • Forslået udkast fra Administrator til Generalforsamling 2024 er godkendt.
 • Der vil tages kontakt til Administrator i forhold til rådgivning omkring klagehåndtering, konfliktvejledning og juridisk rådgivning med særligt fokus på chikane blandt beboer.
 • Der har været 2 besøg med beboerhenvendelser.
 • Der er ingen punkter til næste måneds bestyrelsesmøde, da der er tradition for at der ikke afholdes møde og/eller åbent hus for december.
 • D. 9. november 2023: Have-runde for 2023 er hermed afsluttet, og relevante beboere er blevet kontaktet.

Referat fra AB Borup Bestyrelsesmøde d. 04/10-2023

Tilstede: Jon, Boel, Susanne, Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Beboer-henvendelser
 3. Punkter til Administrator
 4. Åbent hus (kl. 18.30-19.00)
 5. Punkter til næste gang
 6. Evt.
 1. Ingen tilføjelser til referatet
 • Skriftlige henvendelser fra beboer taget op til diskussion og håndtering
 • Ingen punkter til administrator
 • Ingen besøg til åbent hus
 • Havebreve er udsendt til beboer.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/09/2023

Tilstede: Boel, Susanne, Jon, Jacob, Michael & Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Intern anonym klage over larm
 • Opfølgning på udlejning af erhvervslejemål
 • Evaluering af sommerfest 2023
 • Opfølgning på havebreve
 1. Klageangiver er blevet besvaret, og der bliver påmindet om uhensigtsmæssig larm skal anmeldes til politiet.
 2. Erhvervslejemålet står fortsat ledigt, da virksomheden, som havde vist interesse, ikke har accepteret de vilkår, der blev stillet af AB Borup Andelsforening.
 3. Sommerfesten 2023 var arrangeret med et festudvalg. Dette var en succes, og der var positive feedback på de udbudte aktiviteter, som var arrangeret af festudvalget. Stor tak for festudvalgets engagement og kreativitet.

Udgiften blev samlet set mellem 70.000 – 80.000 kr., grundet flere udgifter.

Et punkt, som kan tages op til næste års planlægning af sommerfest ´24, er hvorvidt musikken skal slukkes efter maden og/eller senest kl. 21.00. Dette punkt blev diskuteret med grundlag i, at deltagelsen er minimal efter maden.

 • Havebreve er udsendt til beboer, som skal påmindes om have-orden, jf. vedtægterne.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 07/07/2023

Tilstede: Jon, Boel, Jacob, Ibrahim, Michael, Munira, Susanne

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Solfilm
 2. Havebreve vs. Fuglerede
 3. Udlejning af erhvervslokale
 4. Åbent hus
 5. Fest-udvalget
 6. Evt.
 1. Solfilm

Skriftlig beboer-forespørgsels vedr. tilladelse til at installere solfilm på ydersiden af vinduer.

Drøftelse ender i enighed om at indhente yderligere info samt starte dialog med Administration. Fokuspunkt værende, at det skal være samme farve for alle vinduer for at sikre ensartethed, samt at den enkelte andelshaver selv skal betale og installere.

 • Havebreve vs. fuglerede

Beboer-forespørgsels vedr. klipning af hække i forbindelse med yngling og fuglerede. Efter enighed i bestyrelsen, sendes havebreve ud snarest, dog men en ændring mht. ynglesæson (maj-juni) i forhold til hækkeklip.

Alle hække skal være klippet i henhold til have-orden senest d. 2. august 2023. Er hækkene ikke klippet efter ovennævnte deadline, vil der blive sendt påmindelse samt info om pålagte gebyr for tvunget have-service.

Hjemmesiden vil ligeledes blive opdateret med denne ændring.

 • Udlejning af erhvervslokale

Bestyrelse har modtaget interessetilkendegivelse på udlejning af vores ledige erhvervslokale med henblik på at oprette en kaffe/isbod. Virksomheden har allerede et bageri på modsatte side af vejen, hvorfor beliggenheden er særlig interessant for virksomhedsejeren.

« Ældre indlæg

© 2024 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑