A/B Borup

Den sunde andelsboligforening

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 06/09/2023

Tilstede: Boel, Susanne, Jon, Jacob, Michael & Munira

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Intern anonym klage over larm
 • Opfølgning på udlejning af erhvervslejemål
 • Evaluering af sommerfest 2023
 • Opfølgning på havebreve
 1. Klageangiver er blevet besvaret, og der bliver påmindet om uhensigtsmæssig larm skal anmeldes til politiet.
 2. Erhvervslejemålet står fortsat ledigt, da virksomheden, som havde vist interesse, ikke har accepteret de vilkår, der blev stillet af AB Borup Andelsforening.
 3. Sommerfesten 2023 var arrangeret med et festudvalg. Dette var en succes, og der var positive feedback på de udbudte aktiviteter, som var arrangeret af festudvalget. Stor tak for festudvalgets engagement og kreativitet.

Udgiften blev samlet set mellem 70.000 – 80.000 kr., grundet flere udgifter.

Et punkt, som kan tages op til næste års planlægning af sommerfest ´24, er hvorvidt musikken skal slukkes efter maden og/eller senest kl. 21.00. Dette punkt blev diskuteret med grundlag i, at deltagelsen er minimal efter maden.

 • Havebreve er udsendt til beboer, som skal påmindes om have-orden, jf. vedtægterne.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 07/07/2023

Tilstede: Jon, Boel, Jacob, Ibrahim, Michael, Munira, Susanne

Referent: Munira

Dagsorden:

 1. Solfilm
 2. Havebreve vs. Fuglerede
 3. Udlejning af erhvervslokale
 4. Åbent hus
 5. Fest-udvalget
 6. Evt.
 1. Solfilm

Skriftlig beboer-forespørgsels vedr. tilladelse til at installere solfilm på ydersiden af vinduer.

Drøftelse ender i enighed om at indhente yderligere info samt starte dialog med Administration. Fokuspunkt værende, at det skal være samme farve for alle vinduer for at sikre ensartethed, samt at den enkelte andelshaver selv skal betale og installere.

 • Havebreve vs. fuglerede

Beboer-forespørgsels vedr. klipning af hække i forbindelse med yngling og fuglerede. Efter enighed i bestyrelsen, sendes havebreve ud snarest, dog men en ændring mht. ynglesæson (maj-juni) i forhold til hækkeklip.

Alle hække skal være klippet i henhold til have-orden senest d. 2. august 2023. Er hækkene ikke klippet efter ovennævnte deadline, vil der blive sendt påmindelse samt info om pålagte gebyr for tvunget have-service.

Hjemmesiden vil ligeledes blive opdateret med denne ændring.

 • Udlejning af erhvervslokale

Bestyrelse har modtaget interessetilkendegivelse på udlejning af vores ledige erhvervslokale med henblik på at oprette en kaffe/isbod. Virksomheden har allerede et bageri på modsatte side af vejen, hvorfor beliggenheden er særlig interessant for virksomhedsejeren.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 05/04/2023

Til stede: Boel, Michael, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Sommerfest?
 2. Generalforsamling
 3. Venteliste
 4. Erhvervslejemål
 5. Evt. (besøg)
 1. Sommerfest?

Bestyrelsen diskuterer sidste års sommerfest, som var den mindst besøgte i mange år. Det har i senere år været færre deltagere, men sidste år sad der kun omkring 20 tilbage efter aftensmaden.
Festen kræver meget energi at arrangere og kostede sidste år foreningen 63.000kr. Vi bør derfor tage stilling til om det skal fortsætte.
Bestyrelsen vil indstille til debat omkring sommerfest til den kommende generalforsamling,

 • Generalforsamling

Generalforsamlingen er lige om hjørnet. Det bliver i år mandag d. 24 april. Der arbejdes på bestyrelsens beretning som skal sendes ud med indkommende forslag.

 • Venteliste

Vi får ofte spørgsmål på vores bestyrelses mail angående vores interne venteliste.
Vi vil forsøge at gøre information omkring den tydeligere på vores hjemmeside, for at imødekomme interessen.

 • Erhvervsleje

En af vores erhvervslejemål har opsagt deres leje. Det drejer sig om juveleren i Mågevej 19 kld. Lejemålet er derfor blevet opslået, og bestyrelsen kigger efter interesserede lejere.

 • Evt.

Der var ingen til åbent hus i dag.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Referat Bestyrelsesmøde d. 2. november 2022

Deltagere: Boel, Michael, Lea, Susanne og Ane

Fraværende: Jon, Munira

Referent: Ane

 1. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at udskifte alle lyskilder i gårdene og opgangene til energisparende lyskilder.
 2. Det er vedtaget at fastholde belysning på juletræer. Det vurderes, at julebelysningen har minimal effekt på energibudgettet.

ABBorup Bestyrelsesmøde d. 07/09/2022

Til stede: Boel, Lea, Michael, Susanne og Jon

Referent: Jon

Dagsorden:

 1. Skægkræ behandling
 2. Lejelov vedtægtsændring
 3. Oprydning i kældre/lofter
 4. Nye gril i gården
 5. Ny legeplads færdig
 6. Evt. (besøg)
 1. Skægkræ behandling

Der er blevet indhentet tilbud fra 2 firmaer, og bestyrelsen har valgt at gå med et tilbud fra Rentokil. Denne løsning tillader at beboere må opholde sig i deres lejligheden under behandling, samt at man ikke skal flytte rundt på møbler.

Der vil i alt foregå 3 behandlinger af alle vores lejligheder samt kældre og loft.

Prisen vil ligge på omkring 300.000kr.

 • Lejelov vedtægtsændring

På generalforsamlingen blev der vedtaget en vedtægtsændring, men da der ikke var nok andele repræsenteret, må det vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling.              

Bestyrelsen vil derfor kalde ind til en ekstraordinær generalforsamling. Det er ifølge reglerne ikke vigtigt hvor mange der kommer, faktisk er det nok hvis kun bestyrelsen stemmer ja.
Derfor vil der blive kaldt til et møde i gården, hvor vi blot tropper op, siger ja, og går hvert for sit.

 • Oprydning i kælder/lofter

Vi snakker løsninger omkring oprydning af vores kælder og loft rum. Vi vælger at lade det være op til beboerne i den enkelte opgang, i stedet for at betale mange penge for flyttefolk.
For at koordinere det bedst, vil vi opfordre til det til næste års generalforsamling og følge op på det direkte efter.

Året ud vil vi have dobbelt containere, alle de datoer som vi ellers vil have storskrald.
Det drejer sig om:
Uge 39 i Vestergårdsporten, Uge 44 i Vestergårdsporten, Uge 48 på Mågevej og Uge 52 i Vestergårdsporten.

 • Nye gril i gården

Nogle af vores gril i gården er godt medtagede, så til næste forår vil vi udskifte en del af dem.

 • Ny legeplads færdig

Vi har fået vores nye legeplads. Der har været nogle beboere der var utilfredse med placeringen af nogen af delene, og enkelte blev også flyttet til en bedre lokation. Klatrevæggen i storegården var også blevet monteret på hovedet!
Generelt melder vores beboere stort tilfredshed med legepladsen.

 • Evt.

Der kom ingen beboere til åbent hus.

Intet andet til evt.

§:29) Ingen bestyrelsesmedlemmer var inhabile under dette bestyrelsesmøde.

Referat Bestyrelsesmøde d. 3. august 2022

Deltagere: Boel, Michael (sup), Susanne, Lea, Jon, Ane

Referent: Ane

 1. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling

Indkaldes snarest muligt til afstemning vedr. fremleje af lejlighed. Jf. punkt fra generalforsamlingen.

Forslag til tekstændring fra Generalforsamlingen:

 • Det besluttes, at der skal udføres en gennemgang af vedtægterne med Jan Herbo.
 • Det besluttes, at der skal udføres en gennemgang af haveordenen, som kan stilles til forslag til næste generalforsamling. Lea, Michael og Ane sætter sig ned og ser på, om der er noget, er kan justeres til.
 • Oplag i gården. Seddel sendes ud om, at ting, der opmagasineres i gården, løbende vil blive fjernet. Udarbejdes af Jon. Det bliver viceværtens opgave at sørge for den løbende fjernelse.
 • Der er modtaget tilbud fra 2 firmaer vedr. bekæmpelse af skægkræ. Bestyrelsen er i gang med en vurdering af tilbuddene.

« Ældre indlæg

© 2023 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑