Den sunde andelsboligforening

Kategori: Regler

Ombygning

Hvis man vil lave om og ændre på den fælles ejendom skal man sikre sig at man ved ombygning ikke skader ejendommen. Vi bemærker for god ordens skyld at hvis der i forbindelse med ombygninger sker skader på den fælles ejendom er det dit ansvar både juridisk og økonomisk.

Ansvaret kan ikke overføres til entreprenører eller foreningen (Vi anbefaler at der tegnes en entrepriseforsikring)

Hvis du ombygger, f.eks. etablerer badeværelse, skal det sikres at underlaget kan bære – dette kan som regel ses på de tegninger du eller din entreprenør kan finde i filarkiv.

Når man bygger om kan det ikke undgås at man sviner og derfor er det den ombyggende beboers pligt at gøre rent efter sig og sine håndværkere. Man hæfter også for eventuelle skader på opgang eller andre steder.

Kontakt gerne administrationen hvis du har spørgsmål

Proceduren er skrevet i den rækkefølge du skal udføre arbejdet i.

1.Ved ansøgning om tilladelse til opsætning eller nedtagning af vægge, ændringer af vand/elektriske installationer indhentes godkendelse af bestyrelsen som udsteder en fuldmagt til dig. Denne samt tegninger af påtænkte ændringer skal bruges ved ansøgningen, som sker online på kk.dk, hvor du logger ind med dit NEM-ID.

Alle ansøgninger skal ske digitalt ellers vil de ikke blive behandlet.

Center for Bygninger
Njalsgade 13, 2300 KBH S
Telefon nummer 33665200
Telefontid: Mandag – Fredag 10.00 – 14.00
Åbningstid for personlig fremmøde:

Mandag – Torsdag: 9.00 – 17.00 
Fredag: 9.00 – 15.00

Kræver dit projekt ikke godkendelse hos kommunen, så gælder fuldmagten som tilladelse til projektet.

2.Når man installerer et badeværelse, opsætter vaske/opvaskemaskine med gulvafløb, skal man huske billeddokumentation af alle processer.

3. Hvis der skal støbes nyt gulv til badeværelse, eller laves andre ombygninger som ændrer belastningen på ejendommen, kræver bestyrelsen, at der foretages en  såkaldt “statisk beregning”, som forelægges bestyrelsen..
Dette er for at have en sikkerhed for, at dine ændringer ikke skader ejendommen.

4. Alle ombygninger skal overholde BR18

Alt el og vand installation skal foretages af autoriserede håndværkere.

Revideret 19 januar 2024

Haveorden

Retningslinjer for haverne kan hentes Her

Haveorden

 1. Haverne i A/B Borup er foreningens. Dem der har haver har brugsret og vedligeholdelsespligt. Brugsret kan overdrages til andre andelshavere – men kun til andelshavere som i forvejen ikke har have. Brugsret tilbage falder stuelejligheden (den lejlighed som haven oprindeligt tilhørte) ved flytning/salg.
 2. Enhver bebyggelse i haverne kræver forudgående tilladelse fra bestyrelsen – før påbegyndelse.
 3. Skel mellem haver: max 1.8 m højt. Haver må ikke slås sammen. Skel mellem haver skal således have mindst samme højde som det oprindelige hegn der løber rundt haverne.
 4. Bevoksning, stakit, bebyggelse eller lignende langs det oprindelige hegn (udført i metal), må max være 1.2 m højt den første meter ind i haverne fra selve hegnet. Dette gælder både hegnet langs fortovet og hegnet ind mod indgangene – undtaget er dog selve skellet, som må være op til 1.8 meter helt ud til hegnet langs fortovet.
 5. Træer i haver må max være 3 m høje. Dette for ikke at skygge unødigt meget.
 6. Bebyggelse i haverne må ikke være over 1.6 meter. Bredde og længde må ikke overstige 2 meter.
 7. Bebyggelse i haverne skal være opført min. 2.5 meter fra ejendommen, dvs. ingen bebyggelse i de små haver.
 8. Bebyggelse i haverne må max være 15 % af havens areal.

Al eksisterende bevoksning/bebyggelse skal tilpasses disse mål.  Ændres der på haverne el-ler opfylder de ikke retningslinjerne, er det den pågældende med brugsret til haven der har pligt til at føre haven tilbage til retningslinjerne for egen regning.
Haverne skal senest 1. februar 2010 opfylde retningslinjerne for vores haveorden i AB Borup. Overholdes dette ikke mister man brugsretten til haven. Ovenstående retningslinjer er sammensat af forslag fra forskellige beboere og bygningsreg-lementet, for at få mere orden på haverne samt pga. sikkerhed og brandforebyggelse. Haverne skal ligeledes heller ikke være til gene for hverken forbipasserende eller andelshaverne, der er således søgt skabt retningslinjer som giver et lyst og luftigt miljø.
Revideret d. 28-9-2009

For ikke at forstyrre fuglene i ynglesæsonen, anbefales det, ifølge Dansk ornitologs forening, ikke at klippe hækkene i maj og juni mdr, da der i flere haver forefindes reder.

Revideret d. 1.maj 2023

Fremleje / AirBNB

AirBNB.

Vi tillader ikke korttidsudlejning.

 

Fremleje.

Regler vedr. fremleje.

Du må sammenlagt fremleje din lejlighed ud i to år og kun hvis du pga arbejde/uddanelse “kæreste afprøvning” ikke kan bo i din andel selv.

Du skal ansøge skriftligt om det og du skal være klar over at du under hele fremleje tiden er ansvarshavende for din lejlighed og at husordnen bliver overhold boligafgiften bliver betalt mv.
Hvad du fremlejer for er din egen afgørelse, bare husk al fortjeneste er skattepligtig.
Vi skal efter at have givet tilladelsen have en kopi af fremlejekontrakten og fremtidige kontaktdetaljer på dig.

 

 

Husorden

Download vores Husorden her

Husorden for AB Borup Rev Maj. 2018

Affald

Husholdningsafffald skal anbringes i de små containere. Storskrald skal anbringes i
storskraldsrummet i langgården. I weekender og udenfor viceværtens arbejdstid er der ikke adgang til storskraldsrummet. Affald må ikke stilles i gårdene, på trapper o. lign.

Beplantninger

Beboerne bør være med til at værne om beplantning og øvrige grønne områder.

Cykler

Cykler må kun hensættes i cykelstativer, samt i cykelkældre. Barnevogne må ikke hensættes på trapper eller under kældertrapper pga. brandfare. To hjulede motorkøretøjer må heller ikke stilles i kældre, samt parkeres i garden. AI parkering af cykler og to hjulede motorkøretøjer i portene er ikke tilladt. Der skal være fri passage for ambulancer og brandvæsen.

Døre og vinduer

Alle døre, opgangs og kælderdøre skal holdes lukkede. Dette for at undgå tyveri, pyromaner og hærværk. De må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller andre genstande. Det er kun viceværten der må justere dørpumperne, hvis de ikke virker efter hensigten.

Fremleje

Ønsker en andelshaver at fremleje sin lejlighed skal bestyrelsen skriftligt have besked om dette. Se vedtægterne for retningslinjer omkring fremleje eller kontakt bestyrelsen.

Fuglefodring

Der må under ingen omstændigheder kastes mad ud til fugle eller katte, da dette tiltrækker både rotter og ræve.

Glas-sanitet

Ejendommen er glas og kummeforsikret under et. Skader skal anmeldes til viceværten. Husk at anmelde skader på opgangs, kældre og loftvinduer.

Haver

Havernes ren- og vedligeholdelse påhviler brugeren. Man skal tilkendegive overfor bestyrelsen at man ønsker at have brugsret af haven og dermed har pligt til at vedligeholde haven.
(Opsætning af redskabsskur, kontakt bestyrelsen??). Der må ikke brændes haveaffald af. Haveaffald skal placeres i de dertil indrettede beholdere, som fremover vil være placeret sammen med containerne til almindeligt affald. (Der må kun tørres tøj på vingestativer i haverne)

Husdyr

Det er tilladt at holde max. 2 husdyr ifølge vores vedtægter. Husdyr skal holdes i snor på ejendommens areal. Såfremt husdyrene besørger på ejendommens areal, skal dette straks fjernes. Såfremt husdyr giver anledning til klager pga. lugtgener eller andre berettigede klager kan tilladelsen til at holde dyr inddrages.

Kældre/lofter

Der skal altid være navn og adresse på døren til rummet.  Det er ikke tilladt at have ting opstillet i kældergange, samt på trapperne. Tørring af vasketøj skal ske på de dertil indrettede tørrelofter eller på stativerne I gården. Husk at dit eget kælderrum/loftrum skal holdes rent, så rotter ikke bliver tiltrukket til vores kældre. Ved fraflytning skal dit kælder- og loftrum tømmes.

Leg

Der bør være trivselsmuligheder for børnene i ejendommen, men der skal også være plads til de voksne. Alle beboere er ansvarlige for, at deres børn opfører sig således, at de ikke er til gene for andre beboere i ejendommen. Beboerne har ansvar for at deres børns legetøj ikke efterlades i gården eller på trapperne. Boldspil skal foregå på dertil indrettede steder. Det er ikke tilladt at tegne og male på ejendommens facader, vægge eller skure. Der må ikke leges på trapper, kældre eller lofter.

Ombygning

Ændringer af konstruktioner i lejlighederne, skal ske efter gældende regler. Se vedtægterne, samt vedligeholdelseskataloget.

Omgangstone

Chikane af enhver art overfor foreningens ansatte og bestyrelse vil ikke blive tolereret. Kan i yderste konsekvens medføre eksklusion.

Paraboler

Det må ikke opsættes paraboler på vinduesrammer eller på ejendommens facader. På generalforsamlingen i 1998 blev det besluttet at have en fælles parabolantenne. Det er også muligt at tilslutte sig TeleDanmarks kabel tv for egen regning, hvis man eksempelvis ikke ønsker at være medlem af antenneforeningen.

Råd og svamp

Husk udluftning minimum to gange om dagen. Der skal være gennemtræk før det har den rigtige effekt. Hvis ikke dette sker, dannes der fortætningsfugt, især hvor møbler star op mod ydervægge .

Støj og musik

Opvaske/vaskemaskiner og lign. må af hensyn til støjgener ikke benyttes efter kl. 21 og før kl. 7.  Boremaskiner må på hverdage ikke benyttes efter kl. 19 og før kl. 8. Søndage kun tilladt fra kl. 12 til 15. Brug af fjernsyn/stereoanlæg/radio/musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til de øvrige beboere. Der må ikke spilles højt for åbne vinduer. Vis almen hensyn til dine naboer.

Trapper

Der må ikke henstilles fodtøj, møbler eller planter på trappen af hensyn til trappevask. Der må heller ikke sættes skraldeposer på reposen.

Rygning

Der er rygeforbud i og omkring opgange og indgangspartier.

Vandskader

Utætte rør- og radiatorer anmeldes til viceværten. Uden for dennes arbejdstid skal vandskader anmeldes til vores administrationsselskab. Det samme skal ske ved al tilfældig indtrængning af vand .

Vedtægter

Download vedtægter her

 

 

Ejendommen matr.nr. 505, 506,

509-512 Utterslev, København

Beliggende:     Borups Alle 200-236,

Vestergårdsvej 1-41,

Mågevej 17-21 og

Vestergårdsporten 1-3 og 2-4

Anmelder:       Herbo-Administration A/S

Frederiksberg Allé 18 — 20

1820 Frederiksberg C.

Tlf. 33 25 63 11

VEDTÆGTER

for

Andelsforeningen Borup

Navn og hjemsted

§ 1.

Foreningens navn er A/B Borup.

Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Formål

§ 2.

Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 505, 506, 509-512 Utterslev, København, beliggende Borups Alle 200-236, Vestergårdsvej 1-41, Mågevej 17-21 og Vestergårdsporten 1-3 og 2-4.

Medlemmer

§ 3.

Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bor eller i forbindelse med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Medlemsskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter. Hvert medlem kan kun have brugsret til én lejlighed og er pligtig til at bebo lejligheden, jfr. dog § 11.

 

Se tillæg til vedtægter af 28/04/2014 og 12/08/2017

 

Indskud

§ 4.

For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til kr. 100,00 pr. m2 .

Indskud skal betales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan medregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdelseskonto.

Hæftelse

§ 5.

Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser Foreningen vedrørende, jfr. dog stk. 2.
For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i Foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom.

Et fratrædende medlem eller dennes bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Andel

§ 6.

Medlemmerne har andel i Foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

Andelen i Foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Den kan ikke pantsættes og kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § § 13-19.

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Boligaftale

§ 7.

Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligafgift

§ 8.

Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse svarer til lejlighedernes indbyrdes lejeværdi.

Vedligeholdelse m.v.

§ 9.

Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer.
Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i § 21, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel.

Forandringer

§ 10. 

Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes,
Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om normal, forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af el-installationer og tilsvarende, sædvanlige forandringer.
Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Fremleje

§ 11.

En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse.
Fremleje kan også ske, såfremt en andelshaver ønsker at flytte sammen med en kæreste/ven (på prøve), før andelshaveren sælger sin lejlighed, dog maksimalt 2 år i h.t. lejelovens regler om tidsbegrænsning.

Husorden

§ 12.

Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrophold m.v.

Overdragelse

§ 13.

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin beboelseslejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i lejligheden. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives.
Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed skal gives i nedenstående rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i § § 18 og 19.

a) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt fraflytning sker i forbindelse med bytning af bolig, eller andelshaveren indstiller en person, med hvem han er beslægtet i lige op- eller ned-stigende linie, eller som i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
b) SAMMENLÆGNING: For at m et stabilt og fastboende klientel i ejendommen tilgodeses muligheden for fysisk lejlighedssammenlægning. Der godkendes kun vandrette sammenlægninger, og væg-naboer går forud for opgangsnaboer. Det sammenlagte må ikke overstige 150 etagekvadratmeter.
c) Andre andelshavere, der har brugsret til en beboelseslejlighed, og som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Andelshavere, der indtegnes på venteliste samtidig, har dog indbyrdes anciennitet efter, hvor længe de har boet i ejendommen. Sker overdragelse i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed.
d) Ikke medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen.
e) Demæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.

Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles.
Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 8 uger fra begæringen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse efter stk. 3.
Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter stk. 2 litra d) indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.
En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

Pris

§ 14.

Prisen for andelen, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal godkendes af bestyrelsen.
Prisen opgøres efter nedenstående retningslinier:

 1. Værdien af andelen i Foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelens pris fastsættes af generalforsamlingen under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Generalforsamlingens pnsfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.Såfremt prisfastsættelsen beregnes på basis af ejendommens seneste offentlige vurdering, og denne nedsættes efter årsregnskabet er udarbejdet, skal ejendommens værdi nedsættes tilsvarende.
 2. Værdien af forbedringer og inventar i lejligheden med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage fastsættes efter § 14 stk. 2. Bortset fra inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, skal køber dog frit kunne nægte at overtage inventar.
 3. Såfremt lejlighedens vedligeholdelsestilstand er usædvanlig mangelfuld, kan der foretages prisnedslag herfor efter § 14 stk. 2.

Fastsættelsen af prisen for forbedringer og inventar sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet efter syn og skøn foretaget af en uvildig sagkyndig skønsmand udpeget af administrator. Skønsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden indkalde både den fraflyttende andelshaver, den indflyttende andelshaver og en repræsentant for bestyrelsen, og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for alle parter. Omkostningerne ved skønnet fordeles ligeligt mellem den fraflyttende og den indflyttende andelshaver.

Fremgangsmåde

§ 15.

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren til køberen udlevere et eksemplar af Foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar, samt oplysning om fortrydelsesret. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse, om adgang til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt om straf.
Alle vilkår for overdragelsen af andel, hvortil der er knyttet retten til en bolig, skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet eller godkendt standardformular. Godkendelsen skal foreligge inden 4 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.
Overdragelsessummen skal indbetales kontant til Foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Ved afregning er Foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan frigives.
Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lign.
Såfremt afregning sker inden fraflytning, er Foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.
Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Finansiering af overdragelsessum

§ 16.

Bestyrelsen er forpligtet til, såfremt der skal lånes til det i 4, stk. 1 nævnte indskud, at stille sikkerhed i form af garanti og pant i ejendommen for disse indskud. Dette gælder for indskud, som indbetales af de lejere, der melder sig i Foreningen inden skødets underskrift, og kun såfremt de optager lån i den bank, Foreningen udpeger.
Erhververen af en bolig kan forlange, at Foreningen overfor et pengeinstitut giver garanti for lån til delvis finansiering af overdragelsessummen.
Garantien skal gives for et serie- eller annuitetslån på højst 15 år til delvis finansiering af det beløb, der betales for andelen i Foreningens formue, med fradrag for eventuel mangelfuld vedligeholdelse, således at lånet højst udgør 60% af den del af det beløb, der overstiger kr. 40.000,00.
I forbindelse med garantistillelse ved køb af andel skal anvendes en af Foreningen udarbejdet garantierklæring.

§ 17.

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter bestemmelserne i § 15.

Dødsfald

§ 18.

 

I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.
Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har han ret til efter reglerne i § 13 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.
Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til andre, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som mindst i 2 år har haft fælles husstand med andelshaverne, og dernæst til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedstigende linie, samt til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overtagelsen skal godkendes.

Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders-dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, som overtagelse skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.

Samlivsophævelse

§ 19.

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.
Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen efter bestemmelserne i § 13 hvem der skal overtage andel og lejlighed.
Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Opsigelse

§ 20.

Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af Foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i § § 13-19 om overførsel af andel.

Eksklusion

§ 21.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:

 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.
 5. Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.
 6. Når et medlem misligholder et af Foreningen ydet lån eller et lån, som Foreningen har garanteret for.

Generalforsamling

§ 22.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag.
 6. Valg af bestyrelsen.
 7. Valg af administrator.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsensmedlemmer eller 1/4 af medlemmerne af Foreningen eller administrator forlanger det med angivelseaf dagsorden.

Indkaldelse m.v.

§ 23.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 8 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 

Tillæg til vedtægterne Besluttet på generalforsamling 28. april 2008. Den nuværende vedtægt §23, stk. 2 og 3

”Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 8 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling”.

Ændres til: ”Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnte i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage (96 timer) før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling”.

Flertal

§ 24.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller Foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af Foreningens medlemmer være tilstede.
Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andelene, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af

forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 20%, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.
Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, over for hvem andelshaverne hæfter solidarisk.
Forslag om salg af fast ejendom eller om Foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst 3/4 af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

Dirigent m.v.

§ 25.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

§ 26.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af Foreningen og udføre generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsesmedlemmer

§ 27.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand udpeges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.
Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærtstående, såfremt de bebor en lejlighed sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for I år. Bestyrelsessuppleanter vælges for I år ad gangen.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§ 28.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald a næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

Møder

§ 29.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kamhave særinteresser i sagens afgørelse.
Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Tegningsret

§ 30.

Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i foreningen.

Administration

§ 31.

Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator.
Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Regnskab

§ 32.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator. Regnskabsåret er 1/1 — 31/12. Første regnskabsår løber dog fra 1/9 1997 til 31/12 1998.
I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14. Forslaget anføres som note til regnskabet.
Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan kke medregnes ved beregning af andelsværdien.

Revision

§ 33.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet.
Revisor skal føre revisionsprotokol.

§34.

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaveren samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Opløsning

§ 35.

Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Efter realisation af Foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse.
Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 1/9 1997 samt ekstraordinær generalforsamling 9/8 1999 og ordinær generalforsamling 29/4 2002.

 

 

 

 

 

 

© 2024 A/B Borup

Tema af Anders NorenOp ↑