Retningslinjer for haverne kan hentes Her

Haveorden

  1. Haverne i A/B Borup er foreningens. Dem der har haver har brugsret og vedligeholdelsespligt. Brugsret kan overdrages til andre andelshavere – men kun til andelshavere som i forvejen ikke har have. Brugsret tilbage falder stuelejligheden (den lejlighed som haven oprindeligt tilhørte) ved flytning/salg.
  2. Enhver bebyggelse i haverne kræver forudgående tilladelse fra bestyrelsen – før påbegyndelse.
  3. Skel mellem haver: max 1.8 m højt. Haver må ikke slås sammen. Skel mellem haver skal således have mindst samme højde som det oprindelige hegn der løber rundt haverne.
  4. Bevoksning, stakit, bebyggelse eller lignende langs det oprindelige hegn (udført i metal), må max være 1.2 m højt den første meter ind i haverne fra selve hegnet. Dette gælder både hegnet langs fortovet og hegnet ind mod indgangene – undtaget er dog selve skellet, som må være op til 1.8 meter helt ud til hegnet langs fortovet.
  5. Træer i haver må max være 3 m høje. Dette for ikke at skygge unødigt meget.
  6. Bebyggelse i haverne må ikke være over 1.6 meter. Bredde og længde må ikke overstige 2 meter.
  7. Bebyggelse i haverne skal være opført min. 2.5 meter fra ejendommen, dvs. ingen bebyggelse i de små haver.
  8. Bebyggelse i haverne må max være 15 % af havens areal.

Al eksisterende bevoksning/bebyggelse skal tilpasses disse mål.  Ændres der på haverne el-ler opfylder de ikke retningslinjerne, er det den pågældende med brugsret til haven der har pligt til at føre haven tilbage til retningslinjerne for egen regning.
Haverne skal senest 1. februar 2010 opfylde retningslinjerne for vores haveorden i AB Borup. Overholdes dette ikke mister man brugsretten til haven. Ovenstående retningslinjer er sammensat af forslag fra forskellige beboere og bygningsreg-lementet, for at få mere orden på haverne samt pga. sikkerhed og brandforebyggelse. Haverne skal ligeledes heller ikke være til gene for hverken forbipasserende eller andelshaverne, der er således søgt skabt retningslinjer som giver et lyst og luftigt miljø.
Revideret d. 28-9-2009

For ikke at forstyrre fuglene i ynglesæsonen, anbefales det, ifølge Dansk ornitologs forening, ikke at klippe hækkene i maj og juni mdr, da der i flere haver forefindes reder.

Revideret d. 1.maj 2023