Download vores Husorden her

Husorden for AB Borup Rev Maj. 2018

Affald

Husholdningsafffald skal anbringes i de små containere. Storskrald skal anbringes i
storskraldsrummet i langgården. I weekender og udenfor viceværtens arbejdstid er der ikke adgang til storskraldsrummet. Affald må ikke stilles i gårdene, på trapper o. lign.

Beplantninger

Beboerne bør være med til at værne om beplantning og øvrige grønne områder.

Cykler

Cykler må kun hensættes i cykelstativer, samt i cykelkældre. Barnevogne må ikke hensættes på trapper eller under kældertrapper pga. brandfare. To hjulede motorkøretøjer må heller ikke stilles i kældre, samt parkeres i garden. AI parkering af cykler og to hjulede motorkøretøjer i portene er ikke tilladt. Der skal være fri passage for ambulancer og brandvæsen.

Døre og vinduer

Alle døre, opgangs og kælderdøre skal holdes lukkede. Dette for at undgå tyveri, pyromaner og hærværk. De må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller andre genstande. Det er kun viceværten der må justere dørpumperne, hvis de ikke virker efter hensigten.

Fremleje

Ønsker en andelshaver at fremleje sin lejlighed skal bestyrelsen skriftligt have besked om dette. Se vedtægterne for retningslinjer omkring fremleje eller kontakt bestyrelsen.

Fuglefodring

Der må under ingen omstændigheder kastes mad ud til fugle eller katte, da dette tiltrækker både rotter og ræve.

Glas-sanitet

Ejendommen er glas og kummeforsikret under et. Skader skal anmeldes til viceværten. Husk at anmelde skader på opgangs, kældre og loftvinduer.

Haver

Havernes ren- og vedligeholdelse påhviler brugeren. Man skal tilkendegive overfor bestyrelsen at man ønsker at have brugsret af haven og dermed har pligt til at vedligeholde haven.
(Opsætning af redskabsskur, kontakt bestyrelsen??). Der må ikke brændes haveaffald af. Haveaffald skal placeres i de dertil indrettede beholdere, som fremover vil være placeret sammen med containerne til almindeligt affald. (Der må kun tørres tøj på vingestativer i haverne)

Husdyr

Det er tilladt at holde max. 2 husdyr ifølge vores vedtægter. Husdyr skal holdes i snor på ejendommens areal. Såfremt husdyrene besørger på ejendommens areal, skal dette straks fjernes. Såfremt husdyr giver anledning til klager pga. lugtgener eller andre berettigede klager kan tilladelsen til at holde dyr inddrages.

Kældre/lofter

Der skal altid være navn og adresse på døren til rummet.  Det er ikke tilladt at have ting opstillet i kældergange, samt på trapperne. Tørring af vasketøj skal ske på de dertil indrettede tørrelofter eller på stativerne I gården. Husk at dit eget kælderrum/loftrum skal holdes rent, så rotter ikke bliver tiltrukket til vores kældre. Ved fraflytning skal dit kælder- og loftrum tømmes.

Leg

Der bør være trivselsmuligheder for børnene i ejendommen, men der skal også være plads til de voksne. Alle beboere er ansvarlige for, at deres børn opfører sig således, at de ikke er til gene for andre beboere i ejendommen. Beboerne har ansvar for at deres børns legetøj ikke efterlades i gården eller på trapperne. Boldspil skal foregå på dertil indrettede steder. Det er ikke tilladt at tegne og male på ejendommens facader, vægge eller skure. Der må ikke leges på trapper, kældre eller lofter.

Ombygning

Ændringer af konstruktioner i lejlighederne, skal ske efter gældende regler. Se vedtægterne, samt vedligeholdelseskataloget.

Omgangstone

Chikane af enhver art overfor foreningens ansatte og bestyrelse vil ikke blive tolereret. Kan i yderste konsekvens medføre eksklusion.

Paraboler

Det må ikke opsættes paraboler på vinduesrammer eller på ejendommens facader. På generalforsamlingen i 1998 blev det besluttet at have en fælles parabolantenne. Det er også muligt at tilslutte sig TeleDanmarks kabel tv for egen regning, hvis man eksempelvis ikke ønsker at være medlem af antenneforeningen.

Råd og svamp

Husk udluftning minimum to gange om dagen. Der skal være gennemtræk før det har den rigtige effekt. Hvis ikke dette sker, dannes der fortætningsfugt, især hvor møbler star op mod ydervægge .

Støj og musik

Opvaske/vaskemaskiner og lign. må af hensyn til støjgener ikke benyttes efter kl. 21 og før kl. 7.  Boremaskiner må på hverdage ikke benyttes efter kl. 19 og før kl. 8. Søndage kun tilladt fra kl. 12 til 15. Brug af fjernsyn/stereoanlæg/radio/musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til de øvrige beboere. Der må ikke spilles højt for åbne vinduer. Vis almen hensyn til dine naboer.

Trapper

Der må ikke henstilles fodtøj, møbler eller planter på trappen af hensyn til trappevask. Der må heller ikke sættes skraldeposer på reposen.

Rygning

Der er rygeforbud i og omkring opgange og indgangspartier.

Vandskader

Utætte rør- og radiatorer anmeldes til viceværten. Uden for dennes arbejdstid skal vandskader anmeldes til vores administrationsselskab. Det samme skal ske ved al tilfældig indtrængning af vand .